Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIEREN TRANSPORT CENTRUM (D.T.C) B.V. WERKEND ONDER DE HANDELSNAAM; ANIMALS TO FLY.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening door de Expediteur, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Dieren Transport Centrum B.V., tevens handelend onder de naam: Animals To Fly (hierna: Expediteur) voor de opdrachtgever. Als opdrachtgever wordt beschouwd diegene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan de Expediteur geeft (hierna: De Opdrachtgever).

2. Alle door de Expediteur gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Kosten

3. Tenzij, en voor zover, tussen Expediteur en Opdrachtgever niet anders is overeengekomen, zijn bij de tarieven niet inbegrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaat- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en (extra) verzekeringspremies, alle kosten voortvloeiende uit onvoldoende laad- en/of lostijd (ongeacht de oorzaak daarvan), buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen in verband met laden of lossen in het weekend of op feestdagen, alle extra kosten veroorzaakt door overmacht en alle bedragen die als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten aan de Expediteur opkomen, almede alle extra kosten die van de Expediteur in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd. Deze kosten komen alle voor rekening van de Opdrachtgever.

Verzekering

4. Verzekering wordt slechts voor rekening en risico van de Opdrachtgever bezorgd op diens uitdrukkelijke schriftelijke opdracht.

Aansprakelijkheid

5. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6. De Expediteur is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door grove schuld of nalatigheid van de Expediteur of zijn ondergeschikten.

7. Ten aanzien van de toestand, aard of kwaliteit van de te vervoeren zaken treedt de Expediteur niet op als deskundige, noch ontstaat voor hem enigerlei aansprakelijkheid uit opgaven hierover. Indien de Expediteur een garantie stelt, is zijn Opdrachtgever gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.

8. De door de Expediteur te vergoeden schade zal in ieder geval nimmer meer bedragen dan de door de Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken waarvan de door de Opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan. De Expediteur is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

9. De aansprakelijkheid van de Expediteur is in alle gevallen beperkt tot € 10.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.

10. De Opdrachtgever is jegens de Expediteur aansprakelijk voor schade tengevolge van de (aard der) zaken en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de zaken op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de Opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.

11. De Opdrachtgever zal de Expediteur vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel de Expediteur als de Opdrachtgever, die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.

12. De Expediteur die niet zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven zijn overeengekomen, niet als vervoerder, doch als Expediteur en volgens deze voorwaarden aansprakelijk.

13. In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de Expediteur worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.

14. Tijden van aankomst worden door de Expediteur niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15. Indien vervoerders weigeren voor stukstal, gewicht enz. te tekenen, is de Expediteur voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Betaling

16. De Opdrachtgever is verplicht de Expediteur de overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten enz. bij aankomst van te ontvangen zaken, respectievelijk bij verzending van te verzenden zaken, te voldoen, tenzij tussen Expediteur en Opdrachtgever anders is overeengekomen middels schriftelijke overeenkomst of bestendig gebruik.

17. De overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten enz. zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de overeenkomst schade is opgetreden.

18. Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen – ook toekomstige – van de Expediteur terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen terstond en in hun geheel opeisbaar zijn indien:
– het faillissement van de Opdrachtgever wordt uitgesproken, de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
– de Opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van enige financiële verplichting jegens de Expediteur, ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – ingeval van een rechtspersoon of vennootschap – indien deze ontbonden wordt.

19. De Expediteur is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten. Alle gevolgen van het niet (dadelijk) voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de Opdrachtgever.

20. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de in verband met de opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan de Expediteur te vergoeden. Voornoemde bedragen dienen eveneens door de Opdrachtgever aan de Expediteur te worden vergoed, indien de Expediteur in verband met de expeditieovereenkomst hiervoor door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken.

Incasso

21. Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten ten laste van de Opdrachtgever komen.

Vervaltermijn

22. Elke vordering jegens de Expediteur vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de benadeelde met de schade bekend is geworden.

Toepasselijk recht

23. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.

24. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de Expediteur.

25. Geschillen die tussen de Expediteur en de Opdrachtgever mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van de Expediteur, dan wel – uitsluitend ter keuze van Expediteur – de vestigingsplaats van Opdrachtgever.