PRIVACYVERKLARING ANIMALS TO FLY

Privacystatement
Animals to Fly, handelsnaam van Dieren Transport Centrum (D.T.C.) B.V. (hierna: ATF) respecteert uw
privacy en begrijpt dat u er belang aan hecht dat uw privacy niet wordt geschonden. Wij doen er dan
ook alles aan om de gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en te verwerken. Ons
uitgangspunt is om zo min mogelijk gegevens van u te behandelen en te verwerken; dit alles ten
behoeve van uw privacy.
Het bepaalde in dit privacystatement is van toepassing op hetgeen zich afspeelt op onze website
(https://animalstofly.com ), indien u contact met ons opneemt via de website door het
contactformulier of mail, en/of indien u als klant een relatie met ons aangaat.
Wij adviseren u deze verklaring goed door te lezen, zodat u exact weet wat wij eraan doen om uw
privacy te beschermen. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan
vernemen wij dat graag van u via admin@animalstofly.com . Ook staat het u uiteraard vrij om ons
hierover te bellen: 023 557 79 90.

Verwijzen
Indien u een overeenkomst van opdracht met ons heeft gesloten, zal daarin worden verwezen naar
deze privacyverklaring op onze website. Bovendien is dit privacystatement te allen tijde in te zien op
onze website.

Hoofdlijnen
In het algemeen kunt u ten aanzien van onze website van ons verwachten dat:

 1. Wij de bezoekers op onze website niet monitoren. Dat wil zeggen; wij houden enkel en alleen
  bij hoeveel bezoekers onze website trekken;
 2. Wij controleren en/of verwerken uw IP-adres niet;
 3. Wij controleren en/of verwerken niet vanuit welke plaats u onze website bezoekt;
 4. Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.

Contactmomenten
Indien u ons benadert per mail en/of via het contactformulier op onze website, dan gaan wij
vertrouwelijk om met deze informatie. Wij registreren uw e-mailadres, naam en eventueel
telefoonnummer wel, maar doen dat uitsluitend voor het doel waarvoor u ons benadert. Dat wil
zeggen; wij dienen u te kunnen bereiken om uw vraag te beantwoorden. Als wij uw vraag hebben
beantwoord, dan zullen wij de gegevens ofwel verwijderen, ofwel opslaan in het dossier als er een
samenwerking voortkomt uit het contactmoment. In het geval van een samenwerking zullen wij een
opdrachtbevestiging/overeenkomst met u sluiten, waarin wij wederom opnemen hoe wij omgaan met
uw privacygegevens.
Wij zullen de door u verstrekte informatie niet gebruiken om ongevraagd contact met u op te nemen,
noch zullen wij u ongevraagd een nieuwsbrief of informatie toesturen omtrent onze onderneming.
Indien een samenwerking tussen uzelf en onze onderneming tot stand komt, dan bewaren wij uw
gegevens enkel voor zover en zolang dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht.

Indien geen samenwerking tot stand komt, dan zullen wij uw gegevens verwijderen op het moment
dat wij constateren dat er geen samenwerking voortvloeit uit het contactmoment dat u met ons heeft
gehad.
Indien u een klant wordt van onze onderneming, dan bewaren wij uw gegevens tot het moment dat
de klantrelatie met u eindigt. Ook zullen wij uw gegevens verwijderen op uw verzoek, met
inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Welke gegevens
ATF kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u deze zelf verstrekt door het invullen ervan op het
contactformulier op onze website, dan wel doordat u gebruikmaakt van de diensten van onze
onderneming. Door het gebruikmaken van onze diensten stemt u in met de verwerking van de
persoonsgegevens door ATF.
ATF kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
 • BSN;
 • Creditcardgegevens.

Grondslagen
De persoonsgegevens van klanten worden verwerkt volgens de grondslag ‘het uitvoeren van een
overeenkomst’, te weten: de overeenkomst van opdracht als gesloten tussen de klant en ATF. Indien
tussen partijen nog geen overeenkomst van opdracht is gesloten, maar het sluiten ervan wel in de lijn
der verwachting ligt, worden de persoonsgegevens van de (toekomstige) klant verwerkt op de
grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.
Gegevens van (mogelijk) toekomstige klanten die het contactformulier op de website invullen, worden
verwerkt op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’; de persoonsgegevens van deze prospects worden
immers verwerkt om (mogelijk) een overeenkomst tussen partijen tot stand te laten komen.
Tot slot worden persoonsgegevens met betrekking tot onder meer facturatie verwerkt op de grondslag
‘wettelijke verplichting’.

Welk doel
ATF verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht, waaronder ook valt het telefonisch of schriftelijk (per e-mail of per post)
contact met u opnemen naar aanleiding van deze overeenkomst. Ingeval nog geen sprake is van een
gesloten overeenkomst, verwerkt ATF uw persoonsgegevens om het sluiten van een dergelijke
overeenkomst mogelijk te maken.

Persoonsgegevens met betrekking tot facturatie worden verwerkt om facturatie mogelijk te maken en
om te voldoen aan de wettelijke verplichting omtrent de bewaartermijn.

Termijn
ATF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen waarvoor uw
gegevens worden verzameld te realiseren. Dat betekent dat uw persoonsgegevens terstond worden
verwijderd zodra de klantrelatie met u ten einde komt.
De persoonsgegevens die op grond van een wettelijke verplichting worden bewaard, zoals de
financiële stukken en facturen, worden bewaard voor de wettelijke termijn van 7 jaar.

Delen met derden
ATF verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
de overeenkomst van opdracht, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. ATF heeft
verwerkersovereenkomsten gesloten met alle verwerkers van persoonsgegevens waaraan deze
handelingen worden uitbesteed door onze onderneming, om zo uw privacy te kunnen waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar admin@AnimalsToFly.com. ATF zal
zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien ATF het
bovengenoemde niet naleeft.

Beveiliging
Omdat wij veel elektronische communicatie voeren en uw gegevens opslaan op onze computers dan
wel in de cloud (uitsluitend bij gerenommeerde partijen die een optimaal veiligheidsniveau hanteren),
kan het voorkomen dat uw gegevens in handen komen van derden (hackers bijvoorbeeld). De kans
daarop minimaliseren wij echter optimaal. Zo heeft onze website met een zogenoemd SSL-certificaat.
Dit is een versleuteling van de communicatie, zodat de informatie niet eenvoudig in handen kan komen
van derden.
Verder hanteren wij virusscanners, zorgen wij ervoor dat de software die wij gebruiken up-to-date is
en werken wij alleen samen met softwareleveranciers die een hoog beveiligingsniveau hebben.
Ook in fysieke en organisatorische zin hebben wij specifieke aandacht besteed aan de
vertrouwelijkheid van de informatie die u ons verstrekt.
Tot slot hebben wij met de partijen met wie wij samenwerken, duidelijke afspraken gemaakt over uw
privacy.
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde
persoonsgegevens, neemt u dan contact op met ons via admin@AnimalsToFly.com.

Operationele contact gegevens Animals to Fly
Animals to Fly / Dieren Transport Centrum (D.T.C.) B.V.
Saffierlaan 12
2132 VZ Hoofddorp
The Netherlands
023 557 79 90
Service@AnimalsToFly.com

Slot
Wij hopen u voldoende inzicht te hebben gegeven in onze werk- en handelwijze met betrekking tot uw
privacy. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen, zodat wij u adviseren om
deze pagina met regelmaat te lezen.

Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op de website van ATF en alle zelfstandige ondernemingen die onder
de naam van ATF werkzaam zijn.
Alhoewel aan het ontwikkelen van deze website, de hierop te lezen teksten en onze e-mails grote zorg
is besteed, aanvaardt ATF geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onduidelijkheden,
onvolledigheden dan wel onjuistheden daarvan. Alle teksten op onze website zijn uitsluitend bedoeld
voor algemeen gebruik. De lezer kan deze teksten niet gebruiken dan wel verwerken als advies.
ATF doet er alles aan om via deze website dan wel via haar e-mails geen virussen te verspreiden. Mocht
dat echter wel gebeuren, dan is ATF niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit. Het
is uw eigen verantwoordelijkheid om uw elektronische hulpmiddelen adequaat te beschermen tegen
eventuele virussen.
Het is de gebruiker van onze website en de ontvanger van onze e-mails niet toegestaan de inhoud te
vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan
derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van ATF.
De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van ATF is uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde(n). Indien u een e-mail van ons hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent,
verzoeken wij u ons direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere
openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van ATF is
verboden. ATF is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische
middelen van communicatie, en het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze middelen en
eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren. Op onze dienstverlening zijn van
toepassing onze algemene voorwaarden. Een kopie van de algemene voorwaarden wordt op verzoek
toegezonden.